Kto sme

Centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia. Poskytuje komplexnú starostlivosť deťom v krízových situáciách, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, a to formou výchovnej, psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej a osvetovej činnosti. Okrem bývania deťom zabezpečujeme stravovanie, účasť vo výchovno-vzdelávacom procese a voľnočasové, kultúrne, športové, rekreačné a relaxačné aktivity.

Ukážky detských prác

V rámci voľnočasových aktivít detí z našej organizácie vznikajú krásne výtvory. Deti si pri nich zároveň rozvíjajú jemnú motoriku, tvorivosť a kreativitu.

Menu